สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ : 57/16 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 053 -141134 FAX 053-141133
จดทะเบียน : วันที่ 27 มกราคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 15254600045
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0505546000461
เลขที่บัญชีสำนักงานประกันสังคม : 50-0009428-0
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.- บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน )
© 2016 rlbborepile.com All Rights Reserved.