• หน่วยงาน Supply and construction of Transmission Line 230 kV. Bangpakong – Nongchok จังหวัดฉะเชิงเทรา ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารผู้ป่วย 144 เตียง 7ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี ระบบ Wet Process
 • หน่วยงาน อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดพังงา ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารผู้ป่วยในขนาด 144 เตียง + ปรับปรุงอาคาร 114 เป็น ICU 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 9073 + 9858 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระบบ Wet Process
 • หน่วยงาน อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คสล.10ชั้น โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา ระบบ Wet Process
 • หน่วยงาน การปรับปรุงฐานรากรางเดินเครื่องโปรยถ่านST 4 และเครื่องตักถ่าน RE4g เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารที่ทำการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดน่าน ระบบ Dry Process

 • หน่วยงาน โรงงานเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน โครงการอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) จ.เชียงใหม่ ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
  แบบเลขที่ 10402 โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารเชียงใหม่โลหะภัณฑ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน โครงการเดอะ พีคส์ การ์เด้นท์ สยามโซเคอิ ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน โรงผลิตอาหารผงและไซโลอบข้าวโพด เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระบบ Wet Process
 • หน่วยงาน อาคาร 120 เตียง โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระบบ Dry Process

 • หน่วยงาน อาคารพักแพทย์พยาบาลเภสัชกร 88 ยูนิต โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารพักพยาบาลเภสัชกรและฑันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ระบบ Wet Process
 • หน่วยงาน อาคารหอพักสูง 5 ชั้น สันติธรรม ซ.สันติสุข 3 ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน ฐานราก โครงการเชียงใหม่พาวิลเลี่ยม 2 ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน อาคารหอพัก สูง 4 ชั้น หลังวัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน ปรับปรุงขยายอาคารสนามบินนานาชาติ จ.ภูเก็ตระบบ Dry Process
 • หน่วยงาน ป้ายสนามกอฟท์กัชชัน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ระบบ Dry Process
© 2016 rlbborepile.com All Rights Reserved.